Åbenhed som middel mod skatteundragelse

Niels Erik Kaaber Rasmussen - May 22, 2016 in begivenhed, datajournalistik, internationalt, workshop

Open Knowledge Danmark afholdt dataspurt om frigivelsen af dele af #panamaPapers. Lignende dataworkshops blev samtidig afholdt i Bruxelles og London.

Open Knowledge Danmark afholdt dataspurt om frigivelsen af dele af #panamaPapers. Lignende dataworkshops blev samtidig afholdt i Bruxelles og London.

@fnielsen visualiserede personerne i i Panama-papirernes professioner. Visualiseringen blev flittigt delt på sociale medier. Independent skrev en historie pba. figuren.

@fnielsen visualiserede personerne i i Panama-papirernes professioner. Visualiseringen blev flittigt delt på sociale medier. Independent skrev en historie pba. figuren.

Panama-papirerne med oplysninger om brug af skattely har trukket store overskrifter verden over. Det væsentlige er imidlertid ikke skandalerne og enkeltsagerne med kendte personers tvivlsomme brug af skattely. Omfanget viser tydeligt, at der er noget systematisk galt. Et skridt på vejen hen imod at få gjort op med den omfattende skatteundragelse er at få skabt åbenhed om virksomhedskonstruktioner og -ejerforhold samt store internationale pengeoverførsler. Vi skal understrege behovet for åbne virksomhedsregistre, regnskabspligt og åbne skattelister internationalt.

 

For nylig blev et begrænset udtræk af det store materiale, kendt som Panama-lækket eller Panama-parpirernefrigivet af organsiationen ICIJ. På forhånd var der stor interesse for offentliggørelsen. I Bruxelles og London planlagde forskellige åbenhedsaktivister dataworkshops for at få overblik over de nye data og i København inviterede Open Knowledge Danmark til dataspurt.

Panama-lækket har under betydelig mediebevågenhed resulteret i afsløring af flere kendte personers uretmæssige brug af skattely. På Open Knowledge Danmarks dataspurt var fokus at afdække omfanget af eventuelle forbindelser til Danmark. Datasættet indeholder 65 danske adresser, men der er utvivlsomt flere danske forbindelser end disse.

Open Knowledge Danmark udtaler sig om frigivelsen af Panama-papirerne i TV2-Nyhederne

Open Knowledge Danmark udtaler sig om frigivelsen af Panama-papirerne i TV2-Nyhederne.

De danske adresser i #PanamaPapers-datasættet markeret på et danmarkskort

De danske adresser i #PanamaPapers-datasættet markeret på et danmarkskort

Under workshoppen lavede @fnielsen et boblediagram over personerne i panama-lækkets professioner baseret på oplysninger i Wikipedia. Diagrammet skal tages med forbehold, fordi det langt fra er alle personer fra lækket, der optræder i Wikipedia. Efterfølgende er grafen blevet massivt delt på de sociale medier og også Independent skrev en artikel baseret på grafen.

Der blev også udarbejdet et kort over de danske adresser nævnt i lækket. De fleste adresser er centreret omkring København, mens det område der hyppigt omtales som udkantsdanmark, er meget begrænset repræsenteret.

Du kan finde mere fra vores dataspurt på den anvendte pad og på vores Github-side, hvor du selvfølgelig også selv er velkommen til at bidrage.

Open Knowledge Danmark håber, at offentliggørelsen af oplysningerne fra Panama-papirerne kan bidrage til at lægge pres på internationalt for øget åbenhed om virksomheders ejerforhold og regnskaber.

 

Tak til alle medvirkende på dataspurten!

Meget om data, lidt om åbenhed i ny digitaliseringsstrategi

Niels Erik Kaaber Rasmussen - May 12, 2016 in åben data, government, offentlige data, open gov

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal gælde 2016-2020 blev offentliggjort i dag. Open Knowledge Danmark har tidligere efterspurgt visioner for den offentlige digitalisering, særligt visioner om øget åbenhed i forvaltningen, politisk transparens, social inklusion og øget borgerinddragelse. Det er fortsat ikke de visioner, der kendetegner strategien, alligevel indeholder strategien flere interessante elementer.

Den nye strategi har et meget stærkt data-fokus og mange gange understreges det, at offentlige data bør deles og genanvendes indenfor den offentlige sektor og af erhvervslivet. I Open Knowledge Danmark har vi beskæftiget os en hel del med åbne data og med de positive effekter åbne offentlige data har i forhold til åbenhed i forvaltningen og politisk transparens. Det fokus er desværre stort set fraværende i strategien, hvor åbne data (defineret som data, der er frit og gratis tilgængelig og kan anvendes, viderebehandles og deles af alle til alle formål) kun nævnes i to sammenhænge: Det gælder initiativet omkring Åbne data om energiforsyning og inden for fokusområdet om Offentlige data som vækstdriver.

Det fremgår meget tydeligt, at det er den kommercielle udnyttelse af offentlige data som prioriteres, i tillæg til effektivisering af den offentlige sektor selv. Open Knowledge Danmark mener ikke, det er tilstrækkeligt at fokusere på det erhvervsmæssige potentiale i åbne offentlige data. Der er et langt større potentiale forbundet ved at betragte værdien af åbne data ud fra et større perspektiv, der også inkluderer borgere, forskere, civilsamfund mv.

I beskrivelsen digitaliseringsstrategiens initiativ om åbne offentlige data, står blandt andet: “Partnerskabet skal i tæt dialog med blandt andet fælleskommunale aktiviteter om åbne data, relevante virksomheder og eksperter være drivkraft og sætte retning og rammer for, at flere offentlige data gøres tilgængelige for og udnyttes af blandt andet erhvervslivet”. Open Knowledge Danmark melder sig gerne med eksperter, også med henblik på at påpege det potentiale der ligger ud over det snævre kommercielle.

#PanamaPapers dataspurt i København

Niels Erik Kaaber Rasmussen - May 7, 2016 in åben adgang, begivenhed, datajournalistik, workshop

Open Knowledge Danmark afholder en dataspurt nu på tirsdag, d. 10 maj, kl. 19.30 – ca. 21.30 i København. Dele af det store læk af oplysninger om penge gemt i skattely i Panama (populært kaldet #PanamaPapers) offentliggøres dagen forinden af The International Consortium of Investigative Journalists. Data omfatter oplysninger om mistænkelige pengeoverførsler, tvivlsomme virksomhedskonstruktioner og relaterede virksomheder og personer. Under dataspurten vil vi sammen grave ned i data og lede efter historier og særligt se efter eventuelle forbindelser til Danmark. Det vil være et uformelt arrangement, du behøver ikke være data-, skatteekspert eller datajournalist for at være med, bare medbring din laptop, så hjælper vi hinanden igang.

Som inspiration findes her en samling af gode datajournalistiske projekter omkring skat og Panama Papers-lækket, indsamlet af Jonathan Gray fra Open Knowledge International.

De nye data som er dem, vi vil kigge på under dataspurten ventes offentliggjort her, og vi vil samle vores findings mv. på vores GitHub-side.

Tilmelding til arrangementet er ikke nødvendig. Hvis du ikke har mulighed for at møde op i København, så bland dig alligevel online via vores twitter, facebook eller via kommentarsporet her på bloggen.

 

Dataspurt om #PanamaPapers
Sted: Cafe Nutid, København.
Dato: Tirsdag d. 10. maj 2016
Tid: 19.30 – ca. 21.30.

Open Data Day 2016 – København

Niels Erik Kaaber Rasmussen - March 13, 2016 in åben data, begivenhed, openGLAM, workshop

 

Open Knowledge Danmark fejrede i samarbejde med Wikimedia Danmark Open Data Day 2016 ved et arrangement i det nyåbnede Digital Social Science Lab ved Københavns Universitet.

Dagen blev indledt med en kort introduktion af konceptet. Vi havde en hilsen fra Open Data DK, et par ord fra Digital Social Science Lab og fik sat et par ord på, hvorfor åbne data også er vigtige i et 3. verdens perspektiv. Efter introduktionen delte deltagerne sig op i tre workshops:

 • En openGLAM-gruppe faciliteret af Wikimedia Danmark. Wikimedia Danmark gør blandt andet et fantastisk stykke arbejde for at lette adgangen til vores allesammens kulturarv via tekster, billeder og referencer i Wikipedia.
 • En hands-on gennemgang af forskellige nyttige data-værktøjer i open source, der med fordel kan anvendes til håndtering og analyse af åbne datasæt.
 • Og en debat om privatlivsbeskyttelse versus åben data. Diskussionen i denne workshop var præget af at flere har stærke holdninger til emnet. Selve afsættet til debatten – hvilke kategorier af data, der med fordel bør holdes lukkede vs. åbne – blev kraftigt problematiseret. Skal et datasæt være åbent eller lukket fordi det hører under en særlig kategori (eks. trafik-data, sundhedsdata, skattedata, kriminalitetsdata, klimadata) eller er det helt andre parametre der afgør det? Skal det slet ikke være en problemstilling, vi skal beskæftige os med, fordi beslutningen om hvornår og hvordan personlige data bør anvendes, bør placeres teknisk, juridisk og moralsk hos den enkelte?

Vi afsluttede den danske Open Data Day med fælles opsummering af de tre workshops og open mic.

 

Tak til Digital Social Science Lab for udlån af lokaler. Og en særlig tak til alle deltagerne på dagen, vi håber at se jer igen til vores kommende arrangementer. Husk I er altid velkomne til at blande jer i snakken og komme med input og ideer via vores forskellige kanaler.

Hashtags: #openDataDay #openDataDayDK

Gennemsigtighed gælder staten, privatlivsbeskyttelse gælder borgere

Niels Erik Kaaber Rasmussen - March 1, 2016 in åben data

På en debat-/diskussionsworkshop på Open Data Day 2016 (det er på lørdag d. 5/3 i København – kom og vær med!) vil Open knowledge Danmark b.la. stille skarpt på forholdet mellem åbne data og private data. 

Centralt i Open Knowledge Danmarks arbejde står begrebet åben data. Åben data er data, der er gratis og let tilgængelig for alle; der frit kan videredistribueres af alle og frit kan genanvendes af alle, uden juridiske, tekniske, økonomiske eller sociale restriktioner. Når vi snakker om åbne data, tænker vi typisk på offentlige data. Data der har samfundsmæssig relevans, hvor dataindsamling og -behandling er finansieret af os alle sammen (via offentlige budgetter) og som ikke er personhenførbar. Det kan være valgdata, kortdata, finanslovsdata, folketingets datameterologiske datastatistiske nøgletal eller kulturarvsdata. Men alle data skal selvsagt ikke være åbne, det gælder f.eks. særligt personfølsomme data. Hvordan kan og skal begrebet åbne data afgrænses fra at omfatte personfølsomme data?

Flere (hvem sagde det først?) har formuleret idealet “transparency for governments, privacy for citizens“. Det giver god mening, at gennemsigtigheden skal gælde staten og magthaverne, der træffer beslutninger på borgeres vegne og hvis beslutninger berører os alle, hvorimod den enkelte borger skal have ret til at kunne have sine politiske, religiøse og seksuelle præferencer i fred. Men kan der laves en så klar opdeling af stat og privat? Detaljerede data over offentlige udgifter omfatter lønninger for specifikke offentligt ansatte og i Tyskland har landmænd forsøgt at begrænse adgang til data vedr. EUs landbrugsstøtte med argumentet om at der er tale om personfølsom information, for blot at nævne to eksempler hvor grænsen mellem åbne data og privatlivsbeskyttelse ikke har været klar.

I Danmark har man b.la. drøftet om værdien i at offentliggøre oplysninger om selskabsskattesbetalinger overstiger den gene, det kan betyde for virksomhederne. Blandt andet af hensyn til privatlivsbeskyttelse er enkeltmandsfirmaer undtaget. Offentligt tilgængelige tinglysningsdata blev tidligere på året scrapet og præsenteret i let-søgbar format, data var offentlige, men ikke åbne data og de forbedrede søgemuligheder skræmte mange. Man har også drøftet om folkeskolernes karaktergennemsnit skal offentliggøres og anvendes til rangering af skoler. Er det hensigtsmæssigt at offentliggøre data på nettet uden at tillade søgning og sortering i samme data?

Skal offentlighedens interesse holdes op imod beskyttelsen af den enkelte, eller har den enkeltes privatliv altid forrang? I Norge offentliggøres skattelister for “almindelige” mennesker, i USA offentliggøres oplysninger om forbrydere meget offensivt. Begge steder har man vurderet at offentlighedens interesse overstiger personbeskyttelsen.

Har du gjort dig tanker om forholdet mellem åbne data og personhenførbare og personfølsomme data, så start gerne debatten i kommentarfeltet herunder og duk op til vores workshop på lørdag. Vi ses!

5. marts er det tid til Open Data Day 2016 i København

kimbach - February 20, 2016 in åben data, begivenhed, openGLAM, workshop

Open Data Day 2016Lørdag den 5. marts 2016 er det den Internationale Open Data Day og igen i år afholdes der et arrangement i København, som Open Knowledge Danmark er medarrangør for.

Vi mødes her

Digital Social Science Lab (DSSL), kælderen under det samfundsvidenskabelige bibliotek Gothersgade 140, 1123 København K fra kl. 13-15.

Vis adresse på OpenStreetMap

Program:

 • Fælles intro til åbne data – 15-30 min + tredieverdensperspektiv
 • 3 rum/sessions (60 mins):
 • Fælles afslutning/hvad har vi lavet (20 mins)
 • “Open mic” (10 mins)

Om vores vært

Digital Social Science Lab (DSSL) er et nyopstartet lab, der sigter mod at skabe en platform for digital samfundsvidenskabelig forskning og læring for KU’s samfundsvidenskabelige fakultet.

Officielle tags er #opendataday og #opendatadaydk

Eksterne henvisninger

Open Knowledge Denmark Logo

Wikimedia Danmark Logo

Giv dit besyv med: Hvad skal der ske med Open Knowledge Danmark?

Niels Erik Kaaber Rasmussen - February 4, 2016 in generelt

Det er lidt tid siden, at vi har mødtes, og vi synes, det er ved at være tid til at drøfte hvordan Open Knowledge Danmark skal udvikle sig fremover.

Vi indkalder derfor til møde – tirsdag d. 16. februar, kl. 16.00 på Cafe Nutid i Københavnmed to punkter på dagsordenen:

 • Open Data Day 2016
  • Det er i år lørdag d. 5. marts. Hvad skal vi lave i den forbindelse? Workshop, oplæg andet?
 • Open Knowledge Danmarks fremtid
  • Hvordan skal Open Knowledge Danmark udvikle sig fremover? Skal vi fortsætte som hidtil; skal vi etablere en form for “advisory-board”; skal vi satse på nogle konkrete “flagship”-projekter; skal vi være mere politiske; mere praktisk orienterede; mere erhvervsorienterede; hvilke samarbejder skal vi satse på; hvilke ressourcer har vi til rådighed?

Alle er velkomne på mødet (tilmelding ikke nødvendig) og I er selvfølgelig også velkomne med input i kommentarfeltet herunder eller via en af vores andre kanaler.

Finanslovs dataworkshop

Niels Erik Kaaber Rasmussen - January 9, 2016 in begivenhed, datajournalistik, workshop

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information.

Sidst i november afholdt Open Knowledge Danmark en dataworkshop om finanslov 2016 med ca. 15 deltagere i Informations lokaler.

Der blev kigget på forskellige visualisering af offentlige udgifter; udlandsbistanden blev forsøgt omregnet til “antal kongehuse”; reduktionen i bevillinger til uddannelse og forskning blev gransket; det blev undersøgt hvor stor en andel af de samlede udgifter, der er blevet flyttet rundt på mellem udspil og forhandling hen over de seneste år og Informations eget sunburst-diagram, blev opdateret med nyeste data.

Hvis du selv skulle have lyst til at tage et nærmere kig på data kan data hentes i csv-format via vores Github-side. Udtræk kan laves via finansministeriets finanslovsdatabase.

Skriv gerne en kommentar herunder med ideer til anvendelse af finanslovsdata’en eller med links til noget der rent faktisk er lavet.

Danmark glider ned som nummer 3 i Open Data Index 2015

Christian Villum - December 12, 2015 in åben data, internationalt

Open Knowledge har offentliggjort “Global Open Data Index”, som vurderer hvor langt fremme forskellige lande er med at sikre åbne offentlige data. Danmark ligger stadig i top, men er røget en plads ned ift sidste år og nu nr. 3 i verden.

Open Data Index rangerer over 100 lande i verden baseret på tilgængelighed af data i 13 udvalgte kategorier såsom eksempelvis offentlige budgetdata, valgdata og forureningsdata. Indsamlingen af data foretages som crowdsourcing; dvs. at det foretages af civilsamfundet i hvert land via et åbent indsendelsessystem og kontrolleres efterfølgende af dataeksperter for korrekthed og nøjagtighed. I Danmark har vi i Open Knowledge DK, sammen med andre borgere, indsendt en række data, som lægger til grund for den danske rangering.

Henover sommeren afholdt Open Knowledge’s hovedorganisation endvidere en offentlig konsultation, hvor alverdens open data communities og en lang række organisationer kunne give input til den nye udgave af indexet, som startede i 2013 og hvert år er blevet udvidet med både nye lande og nye kategorier. Resultatet af denne konsultation blev i år at udvide indexet med vandkvalitetsdata, offentlige indkøb, landejerskabsdata og vejrdata. Endvidere blev det bestemt at fjerne offentlig transport tidstabel-data, eftersom disse data i mange lande ikke forefindes på nationalt niveau, men derimod udbydes på regionalt eller kommunalt niveau.

Siden lanceringen i 2013 har indexet endvidere opnået stort autoritet: Flere regeringer rundt omkring i verden har offentligt henvist til Open Data Index som værende en politisk øjenåbner, der sidenhen har sat skred i processer for åbning af datakilder, som hidtil har givet disse lande en dårligere rangering. At der er kraftig udvikling på området for åbne data i hele verden vises endvidere af at nogle lande har lavet imponerende højdespring på listen i forhold til sidste år: Taiwan har eksempelvis overhalet sidste års nr. 1 og 2, Storbritanien og Danmark, og indtager nu listens første plads. Columbia hopper fra en 12. plads op som nr. 4 foran lande som Norge, Sverige og Finland.

Se hele listen her (hvor du også kan læse meget mere om de anvendte metoder) og læs flere detaljer om Danmarks rangering her.

Læs mere om indsigterne i nedenstående uddrag eller i den officielle lanceringsblogpost fra Open Knowledge’s hovedafdeling.

se:

Dataworkshop – finanslov 2016

Niels Erik Kaaber Rasmussen - November 12, 2015 in begivenhed, datajournalistik

Dataworkshop om finanslov 2015

Dataworkshop om finanslov 2015, Billede taget af @nilleren frigivet under CC-BY licens.

Kom med til dataworkshop om finansloven mandag d. 30. november i København.

For 3. år i træk afholder  Open Knowledge Foundation Danmark en datajournalistisk workshop om finansloven i samarbejde med Information (læs om tidligere workshops her og her). Det er mandag d. 30. november 2015, kl. 16.30-20.00 i Informations lokaler i København.

Vi kommer til at arbejde med dataanalyse og -visualisering af den nye finanslov for 2016. Vi graver sammen ned i data’en bag den fremlagte finanslov for at finde historier og svar:

 • Hvordan prioriteres ulandshjælp, nødhjælp og modtagelse af flygtninge?
 • Hvor mange penge bliver der egentlig flyttet rundt på i forhandlingerne?
 • Bliver Kongehusets gage sat op?
 • Hvor meget tages fra uddannelse og forskning?
 • Hvordan ser udviklingen i udgifterne til politi ud?

 

Vil du være med? Så tilmeld dig hos Niels Erik eller skriv i kommentarfeltet herunder eller direkte til vores twitter. Vi er særligt glade for deltagere, der har viden om finansloven, evner inden for it, datajournalistik, visualisering eller statistik – vigtigste kvalifikation er dog, at du har lyst til at være med.

Tilmeld dig vores mailingliste, her: