Videreanvendelse af offentlige data

PSI-direktivet er et EU-direktiv, der fastsætter rammer for hvornår og hvordan data indsamlet i den offentlige sektor skal deles med tredjepart. Direktivet er vigtigt, fordi det kan være det, der sikrer os adgang til offentlige data på rimelige vilkår.

PSI står for “Public Sector Information”, på dansk omtales implementeringen af PSI-direktivet “Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer”. Direktivet er blevet revideret i 2013 og ændringerne skal implementeres i dansk lov. Open Knowledge Foundation Danmark (OKFN-DK) har indgivet et høringssvar til de foreslåede danske ændringer, nedenfor fremhæver vi vores væsentligste kommentarer til forslaget.

Generelt set er vi positivt indstillede overfor PSI-direktivet og overfor de foreslåede ændringer. Det er vi, fordi direktivet sigter mod at fremme videreanvendelse af offentlige data og fordi ændringerne betyder en udvidelse af anvendelsesområdet og en begrænsning af muligheden for at pålægge gebyrer på data.

Open Data klistermærker

Billedet er taget af Jonathan Gray og frigivet under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

 

PSI-direktivets anvendelsesområde
Generelt ønsker vi så få undtagelser fra lovens anvendelsesområde som muligt.

Vi anser det derfor for positivt, at det reviderede direktiv indeholder en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver.

Vi finder det uhensigtsmæssigt, at undtage kulturinstitutioner som f.eks. orkestre, operaer, balletter og teatre fra anvendelsesområdet. Da disse institutioners materiale ofte vil være omfattet af tredjemandsrettigheder og derfor under alle omstændigheder falder udenfor, burde det være så meget desto mere omkostningsfrit at inkludere dem i anvendelsesområdet.

Tilsvarende så vi gerne de øvrige undtagelser for lovens anvendelsesområde udfaset.

 

Bestemmelser vedr. eneretsaftaler
OKFN-DK ønsker ikke en udvidelse af adgangen til at indgå eneretsaftaler. Formålet med PSI-direktivet er, at den offentlige sektors informationer skal videreanvendes med henblik på at skabe værdi for samfundet. Indgåelse af eneretsaftaler strider direkte mod dette formål og den udvidede mulighed for eneretsaftaler er ikke ønskværdig. I de helt særlige tilfælde hvor en eneretsaftale alligevel indgås bør eneretsperioden begrænses mest muligt.

Det foreslås i lovforslaget, at gøre det muligt at indgå eneretsaftaler vedrørende digitalisering af kulturelle ressourcer på op til 10 år uden revurdering (med efterfølgende revurdering hvert 7. år.). OKFN-DK foreslår, at denne tilføjelse til PSI-loven slettes.

Åbne formater
OKFN-DK ønsker at fremme brugen af åbne filformater, åbne standarder og åbne data-licenser. I lovforslaget står at åbne maskinlæsbare formater skal skal bruges, når det er “hensigtsmæssigt”. Denne formulering er efter vores opfattelse alt for vag – i stedet burde der stå, at åbne maskinlæsbare formater skal bruges “såfremt det er muligt”. Brugen af åbne maskinlæsbare formater er væsentlig i forhold til at indfri lovens mål om at fremme videreanvendelsen den offentlige sektors informationer.

 
Læs hele vores høringssvar til ændringerne af PSI-loven her (pdf-format).
Læs OKFN-blogpost om det reviderede PSI-direktiv her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.